Python Level 1(零基础)

Python Level 1(零基础)

Python Level 1(零基础)

Mr. Jiang
Every Tuesday 7PM-8PM
Python Basic

🔹掌握 Python 基本语法

🔸能用 python 开发小游戏和小程序

🔹体验从玩游戏到自己动手做游戏的成就感

🔸学习编程思维,培养逻辑分析能力

🔹培养孩子的创造力、想象力及专注度

🔸为数据分析和机器学习领域深入学习打下基础

🔹为高中AP 计算机考试及参加科技竞赛做准备

No Comments

Give a comment